1. അതീതഗ്രഹം

    1. നാ. സംഗീ.
    2. താളഗ്രഹരീതികളിൽ ഒന്ന്, പാട്ടു തുടങ്ങിയിട്ട് താളം പിടിക്കാൻ തുടങ്ങൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക