1. അതീതസംഖ്യ

    1. നാ.
    2. കണക്കിൽ കവിഞ്ഞ, ഇത്രയെന്നു പറയാനാകാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക