1. അതീതാധ്വാവ്

    1. നാ.
    2. വഴി പിന്നിട്ടവൻ
    3. കടന്നുപോയ വഴി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക