1. അതീന്ദ്രിയ

    1. വി.
    2. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കപ്പുറത്തുള്ള, അതിസൂക്ഷ്മമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക