1. അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനം

    1. നാ.
    2. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയല്ലാതെ ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക