1. അതുച്ഛ

    1. വി.
    2. തുച്ഛമല്ലാത്ത, നിസ്സാരമല്ലാത്ത, ചെറുതല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക