1. അതുമിതും

    1. അവ്യ.
    2. സം ബന്ധമില്ലാത്ത പലതും, സ്വൽപം വല്ലതും

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക