1. അതുലം

    1. നാ.
    2. എള്ള്, എള്ളിൻ തൈ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക