1. അതുലിത

    1. വി.
    2. തുല്യതയില്ലാത്ത, സാമ്യപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക