1. അതുല, -തുല്യ

    1. വി.
    2. തുല്യതയറ്റ, നിസ്തുലമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക