1. അതുഹിനകരൻ

    1. നാ.
    2. അതുഷാരകരൻ, സൂര്യൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക