1. അതൃണാദ

    1. വി.
    2. പുല്ലുതിന്നാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക