1. അതൃപ്തി

    1. നാ.
    2. തൃപ്തിയില്ലായ്മ, അസന്തുഷ്ടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക