1. അതേജസ്സ്

    1. നാ.
    2. ശോഭയില്ലായ്മ, നിഴൽ, ഇരുട്ട്
    3. ഓജസ്സില്ലായ്മ, ഉണർവില്ലായ്മ, ദൗർബല്യം
    4. സാരമില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക