1. അത്തപ്പാടി

    1. നാ.
    2. നിർധനൻ, ഗതികെട്ടവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക