1. അത്താഴംമുടക്കി

    1. നാ.
    2. നീർക്കോലി, പുളവൻ
    3. ചെറിയ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ കഴിയുന്നവൻ
    4. വലിയകേതുവള്ളം, രാത്രിയിൽ വളരെ താമസിച്ച് ഓടുന്ന ബസ്സ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക