1. അത്താഴക്കോടതി

    1. -
    2. അത്താഴത്തിനിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ സദസ്സ്.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക