1. അത്താഴപ്പട്ടിണി

    1. നാ.
    2. അത്താഴം പോലും കഴിക്കാനില്ലാത്ത അവസ്ഥ, കടുത്ത ദാരിദ്യ്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക