1. അത്തിത്തിപ്പലി

    1. നാ.
    2. ഒരു ഔഷധം, ഗജപിപ്പലി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക