1. അത്ഭുതപ്പെടുക

    1. ക്രി.
    2. വിസ്മയിക്കുക, ആശ്ചര്യപ്പെടുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക