1. അത്ഭുതാവഹ

    1. വി.
    2. അദ്ഭുതം ആവഹിക്കുന്ന, ആശ്ചര്യകരമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക