1. അത്യണു

    1. വി.
    2. ഏറ്റവും ചെറിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക