1. അത്യന്ത

    1. വി.
    2. അവസാനമില്ലാത്ത, ഏറെ മുറ്റിയ, തികഞ്ഞ
  2. അത്യന്തി

    1. നാ.
    2. തന്നിഷ്ടക്കാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക