1. അത്യന്തഗാമി

    1. വി.
    2. അതിവേഗം പോകുന്ന
    3. അധികമായ, ധാരാളമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക