1. അത്യന്തഗുണി

    1. നാ.
    2. അസാധാരണഗുണങ്ങളുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക