1. അത്യന്തനിവൃത്തി

    1. നാ.
    2. ലോകകാര്യങ്ങളിൽനിന്നു സംപൂർണമായ പിൻവാങ്ങൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക