1. അത്യന്തവാസി

    1. നാ.
    2. എപ്പോഴും ഗുരുവിനോടൊത്തു വസിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക