1. അത്യന്താപേക്ഷിതം

    1. വി.
    2. ഒഴിച്ചുനിറുത്താനാകാത്ത, ഏറ്റവും ആവശ്യമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക