1. അത്യന്തിക

  1. വി.
  2. വളരെ അടുത്ത
  3. അന്തികത്തെ അതിക്രമിച്ച, അടുത്തല്ലാത്ത
 2. അത്യന്തിക

  1. വി.
  2. അത്യന്തമായ, അവസാനമില്ലാത്ത
  3. അമിതമായ, ഏറ്റവും കൂടുതലായ
  4. ശ്രഷ്ഠമായ, പൂർണമായ
  5. അങ്ങേയറ്റത്തെ, പരമമായ. (സ്ത്രീ.) ആത്യന്തികി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക