1. അത്യന്തികം

    1. നാ.
    2. വലിയ അടുപ്പം (അതിശയിതം അന്തികം)
    3. വലിയ ദൂരം (അതിക്രാന്തം അന്തികം)
    1. അവ്യ.
    2. ഏറ്റവും സമീപത്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക