1. അത്യന്തീന

    1. -
    2. വളരെ ദൂരം പോകുന്ന, വളരെ വേഗം പോകുന്ന
    3. ദീർഘകാലത്തേക്കു നിലനിൽക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക