1. അത്യയസന്ധി

    1. നാ.
    2. യുദ്ധാവസാനത്തിൽ ഇന്ന ദേശത്ത്, ഇന്ന കാലത്ത് ഇന്ന തുക കൊടുക്കണമെന്നു കാണിച്ചു ചെയ്യുന്ന സന്ധി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക