1. അത്യഷ്ടി

    1. നാ.
    2. ഒരു ഛന്ദസ്സ്
    3. പതിനേഴ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക