1. അത്യാഗ്രഹി

    1. നാ.
    2. അതിയായ ആഗ്രഹമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക