1. അത്യാദിത്യ

    1. വി.
    2. സൂര്യനെ അതിശയിച്ച പ്രഭയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക