1. അത്യാപത്ത്

    1. നാ.
    2. അതിയായ ആപത്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക