1. അത്യാരൂഢം

    1. നാ.
    2. വളരെ ഉയർന്ന പദവി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക