1. അത്യുക്തി

    1. നാ.
    2. ഉള്ളതിൽ കവിഞ്ഞുള്ള പറച്ചിൽ, പെരുപ്പിച്ചു പറയൽ, അതിശയോക്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക