1. അത്യുഗ്ര

  1. വി.
  2. അഗ്രം പൊന്തിനിൽക്കുന്ന
  3. ആസന്നമായ, വളരെ അടുത്ത
 2. അത്യുഗ്ര

  1. വി.
  2. വളരെ ഉഗ്രമായ
  3. അതിഭയങ്കരമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക