1. അത്യുഗ്രം

    1. നാ.
    2. വളരെ ഭയങ്കരമായത്
    3. പെരുങ്കായം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക