1. അത്യൂഹം

    1. നാ.
    2. ഗാഢമായ ധ്യാനം
    3. ധ്യാനിച്ചുണ്ടാകുന്ന അറിവ്
    4. നീർക്കാക്ക
    5. മയിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക