1. അത്യർഥ

  1. വി.
  2. അർത്ഥത്തെ അതിക്രമിച്ച, യഥാർഥവിലയിൽ കവിഞ്ഞ, അളവിൽ കവിഞ്ഞ, ഏറ്റവും കൂടുതലായ
 2. അത്യാർത്തി

  1. നാ.
  2. അതിയായദുഃഖം
  3. അധികമായ താത്പര്യം
 3. ആദ്യർത്തു

  1. നാ.
  2. ആദ്യത്തെ ഋതു, വസന്തം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക