1. അത്രടം

    1. -
    2. അത്രടം.
  2. അത്രടം, അത്രടം

    1. അവ്യ.
    2. അതുവരെ, അവിടം വരെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക