1. അത്രപ

  1. വി.
  2. ലജ്ജയില്ലാത്ത, നാണം കെട്ട
  3. വിനയമില്ലാത്ത, ധിക്കാരമുള്ള
 2. അതിരൂപ

  1. വി.
  2. ഒരു രൂപമില്ലാത്ത, നിരാകാരമായ
  3. രൂക്ഷതയെ അതിലങ്ഘിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക