1. അത്രഭവാൻ

    1. സ.നാ.
    2. അവിടുന്ന്, അങ്ങ്, താങ്കൾ (ബഹുമാനസൂചകം.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക