1. അത്രമാത്രം

    1. അവ്യ.
    2. അത്രത്തോളം
    3. മുഴുവനും, എല്ലാം, പൂർണമായി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക