1. അത്രയ്ക്കത്ര

    1. അവ്യ.
    2. എത്രയുണ്ടോ അതിനുമാത്രം, കുറച്ചു മാത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക