1. അത്രാസം

  1. അവ്യ.
  2. ഭയം കൂടാതെ
 2. അദർശം1

  1. നാ.
  2. കറുത്തവാവ്, അമാവാസി (ചന്ദ്രനെ കാണാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ)
 3. അതിരസം

  1. നാ.
  2. കൂടുതൽ ഇനിപ്പ്
  3. അരിമാവുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മധുരപലഹാരം
  4. ഉപ്പ്
 4. ആദർശം

  1. നാ.
  2. കണ്ണാടി
  3. ഒരു പുസ്തകത്തിൻറെയോ പ്രബന്ധത്തിൻറെയോ മൂലമാതൃക
  4. മാതൃക, ഭാവനയിലോ സങ്കൽപത്തിലോ ഉള്ള ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ രൂപം, ഉത്കൃഷ്ടലക്ഷ്യം
  5. വ്യാഖ്യാനം, ടീക
 5. ആദിരസം

  1. നാ.
  2. ശ്രുംഗാരരസം
 6. ആധർഷം

  1. നാ.
  2. നിന്ദനം, കയ്യേറ്റം
 7. അദർശം2

  1. നാ.
  2. കണ്ണാടി, ആദർശം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക