1. അത്രിജൻ

  1. നാ.
  2. അത്രിയുടെ പുത്രൻ, ചന്ദ്രൻ
  3. ദുർവാസാവ്
  4. ദത്താത്രയൻ
 2. അധിരാജൻ

  1. നാ.
  2. ചക്രവർത്തി
 3. ആദിരാജൻ

  1. നാ.
  2. മനു
  3. പൃഥു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക