1. അഥർവണൻ

  1. നാ.
  2. ശിവൻ, (അഥർവകൃത്ത് ആകയാൽ)
 2. ആഥർവണൻ

  1. നാ.
  2. അഥർവവേദം അറിയുന്നവൻ, അഥർവവേദം അഭ്യസിക്കുന്നവൻ
  3. അഥർവൻറെ വംശപരമ്പരയിൽ പെട്ടവൻ
  4. അഥർവവേദപ്രാക്തങ്ങളായ കർമങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ, പുരോഹിതൻ
  5. ആഭിചാരകൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക